Czas na aktywność

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach (Zamawiający) realizujący projekt systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie następujących usług:
1) Przedmiot zamówienia:
- zorganizowanie i koordynacja jednodniowej wycieczki integracyjnej do Sandomierza dla 38 osób tj. uczestniczek projektu, osób z ich najbliższego otoczenia (mężowie, dzieci w wieku 3 – 15 lat) oraz pracowników GOPS Sadkowice;


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, realizujący projekt systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć i kursów w ramach aktywnej integracji dla 11-osobowej grupy (w tym 11 kobiet i 0 mężczyzn, w tym dwóch osób niepełnosprawnych) –uczestniczek projektu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, realizujący projekt systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć i kursów w ramach aktywnej integracji dla 10-osobowej grupy (w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, w tym dwóch osób niepełnosprawnych) – uczestników/uczestniczek projektu.

  • autor: Emilia Albrecht

Rozeznanie rynku dotyczące oszacowania wartości przedmiotu zamówienia

  • autor: Piotr Staszewski

W dniu 15 grudnia 2011 r w Domu Weselnym Sadyba w Sadkowicach odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność” w 2011 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach na mocy umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi – Instytucją Pośredniczącą II Stopnia.

W uroczystym spotkaniu oprócz uczestniczek projektu  udział wzięli zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Sadkowice Leszek Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olszak, Sekretarz Gminy Sadkowice Katarzyna Ciołak, przedstawiciele firmy Centrum Progres w Koluszkach,  Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Regnowie Beata Żakiewicz  i Cielądzu Aldona Trzcińska, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Sylwia Stangreciak oraz pracownicy GOPS w Sadkowicach.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania działań realizowanych w formie krótkiej prezentacji multimedialnej. W 2011 r 8 kobiet uczestniczących w projekcie brało udział w zajęciach z psychologiem, radcą prawnym, kosmetyczką, trenerem samoobrony oraz doradcą zawodowym. Zwieńczeniem działań był kurs zawodowy „Opiekun osób starszych”  z elementami pierwszej pomocy. Uczestniczki projektu wraz z dziećmi pojechały na dwie wycieczki integracyjne: jednodniową  do Lichenia oraz dwudniową do Krakowa i Wieliczki.

W ramach zarządzania projektem udało się także doposażyć GOPS w sprzęt  biurowy.

Ogólna wartość projektu w 2011 roku wyniosła   86 686,88 zł – dofinansowanie ze środków UE 77 584,76 zł, wkład własny Gminy w kwocie 9102,12 zł.

Na zakończenie realizacji projektu wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie poszczególnych etapów zadań. Ponadto Panie otrzymały drobne, symboliczne upominki.

Głos zabrali m.in. Wójt Gminy Leszek Jankowski, Dyrektor Centrum Progres Paweł Nowak oraz przedstawicielka grupy Pań uczestniczek. Przedstawiciel firmy Centrum Progres podkreślił zaangażowanie i systematyczność jakie przejawiały Panie w trakcie zajęć. Spotkanie było okazją  do refleksji,  podziękowań i życzeń pomyślności na niejako „nowej drodze życia” na jaką mamy nadzieję wkraczają uczestniczki. Atmosferze wspomnień sprzyjał pokaz  zdjęć z całego okresu realizacji projektu. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad. Całość została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć i kursów w ramach tzw. aktywnej integracji dla 8-osobowej grupy kobiet (w tym jednej osoby niepełnosprawnej) - uczestniczek projektu.


do pobrania: