Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Sadkowice zawiadamia, iż z dniem 1 lipca 2021r. zgodnie art. 27g.ust 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 554)

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie miał obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw

W przypadku budynków, które już istnieją właściciel/zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, a w przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.

Deklarację można złożyć za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.pl/. lub w Urzędzie Gminy. Deklaracje w formie papierowej dostępne w Urzędzie Gminy.