Wycinka drzew

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. wycinki drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według nowych regulacji, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu tj. Wójta Gminy Sadkowice, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (do pobrania: poniżej, w Urzędzie Gminy pok. 6)

Ponadto nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie m.in.:  

  • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Procedura postępowania po złożeniu zgłoszenia:

  1. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłaszanego do usunięcia drzew/a.
  2. Z oględzin sporządza się protokół.
  3. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
  4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
  5. Więcej informacji w pełnym tekście ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) oraz w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój 6, tel. 468156167