Ogłoszenia

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Sadkowice

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Sadkowice - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 27 maja do 10 czerwca 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Sadkowice.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/759241/gmina-sadkowice-mieszkancy.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach

Ogłoszenie o naborze

 • autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, data: 2016-09-23

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).


Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach Piotr Staszewski i Emilia Albrecht zostali laureatami wojewódzkiego  konkursu pt. "Słowem i obrazem o POKL", którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

II miejsce dla Pana Piotra Staszewskiego  w kategorii fotografii  za zdjęcie pt. "Spotkania z człowiekiem" - fotografia przedstawia zajęcia z samoobrony, jako jeden z etapów aktywnej integracji w projekcie "Czas na aktywność" realizowanego w Gminie Sadkowice

III miejsce dla Pani Emilii Albrecht w kategorii prac literackich za pracę pt. "Ogórkowa"

Konkurs miał charakter otwarty a jego ideą było promowanie i upowszechnianie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego hasło przewodnie brzmi "Człowiek - najlepsza inwestycja".

http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/component/content/article/1-latest-news/3011-110112

 

 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające
w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, 
z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww.
 terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).
 
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 

Opracowano na podstawie komunikatu ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/


Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów

Od 1 września 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Sadkowicach przyjmowane będą wnioski o stypendia socjalne dla uczniów o niskim statusie materialnym. Aby dostać stypendium socjalne trzeba spełniać odpowiednie warunki. Uczeń musi zamieszkiwać na terenie Gminy Sadkowice, znajdować się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Pomoc finansowa przyznawana jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie. Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na cele edukacyjne (zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego itp.), dlatego osoby, którym pomoc zostanie przyznana mają obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioski o stypendium szkolne można składać do 15 września 2011 roku.

 

Świadczenia rodzinne – ważne ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach informuje, iż od dnia 1 września 2011 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów na nowy okres zasiłkowy 2011/2012. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Okres zasiłkowy 2011/2012 rozpocznie się od 1 listopada 2011 r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.


 

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, którzy posiadają zbędne meble używane, w dobrym stanie, aby przekazali je, za pośrednictwem tutejszego ośrodka, rodzinom, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Informacje w powyższej sprawie przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkowicach w godz. 8.00-15.00 lub pod nr tel. /46/ 815 68 92.


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach
poszukuje z związku z realizacją Projektu
pt. Prowadzenie „Klubu Seniora”, stanowiącego miejsce spotkań i formę spędzania wolnego czasu przez osoby starsze
osoby w charakterze animatora.

 Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,
 • chęć i umiejętność pracy z osobami starszymi,
 • umiejętności organizacyjne,
 • znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 • zainteresowanie kulturą i sztuką,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.
Do zadań animatora należeć będzie:
 • otwieranie i zamykanie budynku stanowiącego siedzibę Klubu seniora w czasie odbywających się w jego ramach spotkań, utrzymywanie porządku w siedzibie Klubu seniora,
 • organizacja spotkań seniorów we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zgodnie z ofertą, harmonogramem działalności Klubu seniora, dbanie o ich sprawną organizację, bezpieczeństwo uczestników, uczestnictwo w zajęciach odbywających się w ramach Klubu seniora,
 • koordynacja organizacji imprez okolicznościowych, wycieczek organizowanych w ramach działalności Klubu seniora,
 • prowadzenie spraw zaopatrzenia, porządku w Klubie, prowadzenie Kroniki Klubu Seniora, prowadzenie listy obecności członków, przeprowadzanie okresowych ankiet, zbieranie dokumentów, rachunków wynikających z działalności Klubu seniora.
do pobrania:


 • tel. 046 815 68 92
  Tel. 046 815 68 92

Klub Seniora Promyk
w Sadkowicach zaprasza na
 SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
z Centrum Dietetycznego z Łodzi,
które odbędzie się
w dniu 25.06.2009r.
tj. w czwartek o godz. 15,30
w budynku Klubu Seniora.

 • Porady żywieniowe dostosowane dla Seniorów
 • Konsultacja z dietetykiem
 • Dokładne pomiary m.in. wagi, poziomu wody, tłuszczu w organizmie, zapotrzebowanie energetyczne itp.

  Zapraszamy Wszystkich chętnych !!! 

 Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).