PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR. Czynny jest w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00-14.00.

Do PSZOK można przywieźć następujące rodzaje odpadów:

  1. przeterminowane leki i chemikalia;
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  3. zużyte baterie i akumulatory;
  4. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  5. zużyte opony (max. do rozmiaru 1200 mm) – do 8 sztuk od właścicieli nieruchomości;
  6. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – do 0,5 m3 od nieruchomości na rok;
  7. odpady tekstyliów i odzieży;
  8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
  9. odpady zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący z palenisk domowych;
  10. odpady niebezpieczne.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi, tylko np. z działalności gospodarczej lub rolniczej.