Płatności

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sadkowice Nr LVII/328/2023 z dnia 14 marca 2023 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata. Od 1 maja 2023 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec zapłaci 21,00 zł za miesiąc od osoby.

Zwolnienie = kompostownik. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 18,90 zł od osoby.

W przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, wszczęte zostanie postępowanie, zgodnie z Ordynacją podatkową, którego konsekwencją może być zastosowanie stawki podwyższonej, tj. 42,00 zł za miesiąc od osoby.

Termin płatności. Terminy płatności nie ulegają zmianie, tj.:

  • do dnia 15 marca – za pierwszy kwartał;
  • do dnia 15 maja – za drugi kwartał,
  • do dnia 15 września – za trzeci kwartał;
  • do dnia 15 listopada – za czwarty kwartał.

Wpłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:

  • bezpośrednio na rachunek bankowy:
    78 9291 0001 0035 8648 2000 0320 BS BR o/Sadkowice    lub
  • w drodze inkasa u sołtysa.