„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice”

Informacja dotycząca trwałości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice”

  • logotypy

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice”

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice” (RPLD.09.02.01-10-D003/22).

Kwota dofinansowania projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Sadkowice”  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi:
468 188,68 zł.

Całkowita wartość projektu- 520 209,64 zł
Kwota dofinansowania- 468 188,68 zł
wkład własny- 52 020,96 zł

Okres realizacji projektu:

01.07.2022- 30.11.2023

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Sadkowice dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu po przez utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 2 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i 2 miejsc w postaci organizacji wsparcia uzupełniającego w postaci utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego oraz zapewnienia teleopieki. Projekt zakłada realizację usługi dowożenia posiłków, a także wsparcie 6 opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci różnego rodzaju poradnictwa, szkoleń i zajęć praktycznych w okresie od 1.07.2022 do 30.11.2023.

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Planowane efekty:

Efektami realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Sadkowice”  będzie poprawa dostępu w regionie do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, gdyż zaplanowane usługi  opiekuńcze w ramach projektu skierowane są do tych właśnie osób. Działania zaplanowane
w realizacji projektu przyczynią się do zwiększenia samodzielności i poczucia bezpieczeństwa wśród osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz poprawy ich kondycji zdrowotnej. Będzie to miało też pozytywny wpływ na otoczenie tych osób. Wszystkie działania mają charakter zindywidualizowany i są nakierowane na świadczenie usług w warunkach domowych, na poziomie lokalnych społeczności, a także przygotowanie najbliższego środowiska społecznego do pomocy OPW.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 18 osób, które spełniają poniższe kryteria formalne:

·         Mieszkaniec Gminy Sadkowice;

·         Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osoba należąca do otoczenia OPW (opiekunowie faktyczni), będąca otoczeniem OPW zakwalifikowanej do udziału w projekcie

Kryteria premiujące:

·         Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z niepełnosprawnością i osoby potrzebujące wsparcia, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

·         Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

·         Osoby korzystające ze wsparcia POPŻ ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa);

·         Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zakres wsparcia:

Utworzenie:

·         3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

·         2 miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

·         2 miejsc w postaci organizacji wsparcia uzupełniającego w postaci utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego;

Projekt zakłada również realizację usługi dowożenia posiłków, a także wsparcie 6 opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci różnego rodzaju poradnictwa, szkoleń i zajęć praktycznych oraz zapewnienie teleopieki w okresie od 1.07.2022 do 30.11.2023 r.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które będą spełniały kryteria uczestnictwa weryfikowane na podstawie stosownych oświadczeń, zaświadczeń i orzeczeń, po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Zapisy realizowane będą telefonicznie, emailowo lub osobiście w biurze projektu.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sadkowice 53, 96-206 Sadkowice

Tel. 468156892, gopssadkowice@poczta.onet.pl

 

Podsumowanie projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice"