Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadkowice prowadzi Wójt Gminy Sadkowice począwszy od 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady kom9unalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadkowice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Sadkowice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Sadkowice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł;
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga: Opłata skarbowa nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw)

Powyższe oświadczenie powinno zawierać również:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Załączniki: