Program "Czyste powietrze"

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 30 listopada (czwartek) 2023 r. o godzinie 15:30. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Uważaj na nieuczciwych wykonawców!

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie duża zmiana przedmiotowego programu z zakresu ochrony powietrza. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą pod warunkiem że:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu wskazanym powyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub Wnioskodawca

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie nie jest udzielane dla budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. Dotacja z prefinansowaniem może zostać udzielona Beneficjentom ubiegającym się o środki w ramach Części 2 i Części 3 Programu, natomiast dotacja na częściową spłatę kapitału może zostać udzielona wyłącznie w ramach Części 1 i 2 Programu. 

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie?

 1. Poprzez serwis gov.pl (serwis),
 2. Poprzez system Generator Wniosków o dofinansowanie (generator wniosków),
 3. Poprzez punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, działający w każdy poniedziałek i każdą środę w godz. 10.00-15.00 w budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice. Punkt udziela informacji w ramach programu wszystkim zainteresowanym, a dodatkowo pomaga w złożeniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu całości przedsięwzięcia w sytuacji, gdy budynek znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Sadkowice,
 4. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej Czyste Powietrze  oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Co jeszcze się zmieniło, a jest istotne?

 1. Podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń oraz maksymalne kwoty dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć (ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.):
  1. poziom podstawowy (Część 1 Programu ) – do 41 000,00 zł bez kompleksowej termomodernizacji i do 66 000,00 zł z kompleksową termomodernizacją,
  2. poziom podwyższony (Część 2 Programu) – do 59 000,00 zł bez kompleksowej termomodernizacji i do 99 000,00 zł z kompleksową termomodernizacją,
  3. poziom najwyższy (Część 3 Programu) – do 79 000,00 zł bez kompleksowej termomodernizacji i do 135 000,00 zł z kompleksową termomodernizacją.
 2. Wprowadzono dodatkowe dofinansowanie, gdy wniosek dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze (koszt audytu podlega dofinansowaniu do określonej wysokości i nie jest wliczany do maksymalnego poziomu dotacji).,
  2. osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
   - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
   - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%,
  3. zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi już kosztu kwalifikowanego - dotacja udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 4. Istnieje możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na różne zakresy prac, za wyjątkiem wniosku o dofinansowanie w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku.
 5. Nie jest możliwa korekta wniosków złożonych przed 3 stycznia 2023 r. w celu uwzględnienia nowych zasad, jeżeli została zawarta już umowa (nie dotyczy dofinansowania w formie dotacji z prefinansowaniem). Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 6. Istnieje możliwość  zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 46 815 61 91 lub zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-15.00 . 

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2023 roku

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Gmina Sadkowice

96

70

33

808 794,04

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 15 lipca 2022 r.

Od 15 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie wprowadzenia możliwości prefinansowania przedsięwzięcia dla Beneficjentów części 2) i części 3) programu. W przypadku Wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania część kwoty dotacji w formie zaliczki może zostać przekazana na konto wykonawcy prac przed zakończeniem przedsięwzięcia. 

Zmiany w Programie Czyste powietrze od 25 stycznia 2022 r.

Dnia 25.01.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego ,, Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze

Mieszkańcy Gminy Sadkowice będą mogli skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi beneficjenci (osoby zainteresowane wymianą źródeł ciepła lub pracami termomodernizacyjnymi) będą mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Dokumenty będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sadkowicach w poniedziałki i środy w godzinach 9:00 – 14:00.

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Wasilewska tel. 46 815 61 91 wew. 37

Agata Królak tel. 46 815 61 91 wew. 36

Oprócz wstępnej weryfikacji dokumentów Mieszkańcom zostanie udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym będzie można wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Urzędu Gminy będą także pomagać w wypełnieniu wniosku. Nie będzie też stanowił problemu brak konta na portalu, przez który aplikuje się o środki. Do tego celu będzie służyło konto, obsługiwane przez pracowników Urzędu. Natomiast, jeżeli Mieszkańcy mają już zarejestrowane konto i wypełnili wniosek to powinni go okazać podczas wizyty w Urzędzie (np. przesyłając wypełniony elektronicznie wniosek na swoją skrzynkę pocztową lub nagrywając go na nośniku USB).

Ważne! Pracownicy Urzędu Gminy będą obsługiwać, zgodnie z zawartym porozumieniem, mieszkańców/właścicieli budynków jednorodzinnych jeżeli  budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych Gminy Sadkowice.

Celem sprawniejszej obsługi Państwa w Urzędzie, prosimy dodatkowo o przygotowanie danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku, tj. w szczególności:

 1. Planowanego terminu zakończenia zadania.
 2. Podstawowych danych wnioskodawcy.
 3. Numeru rachunku bankowego wnioskodawcy.
 4. Informacji ogólnych o budynku, w tym obowiązkowo: numer księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, nieużytkowa, powierzchnia, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w budynku (jeżeli dotyczy), rok budowy budynku lub rok oddania budynku do użytkowania.
 5. Źródło ciepła (obecne i przyszłe).
 6. Danych dotyczących planowanej termomodernizacji.
 7. Informacji o osobach tworzących gospodarstwo domowe - pesele wszystkich domowników oraz dochody poszczególnych członków rodziny (pomocnym mogą okazać się pity za ubiegły rok podatkowy).

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć przede wszystkim:

 1. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe np. kopie PITów, kopie dokumentów potwierdzających zasądzone alimenty, oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego.
 2. Audyt energetyczny (jeżeli był sporządzony)

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do aplikowania o środki.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/