Inwestycje - rok 2020

Przebudowa drogi gminnej Kaleń - Paprotnia

W grudniu zakończył się I etap przebudowy drogi gminnej nr 113204E Kaleń-Paprotnia.

W ramach inwestycji:

 • wykonano wyrównanie istniejącej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • położono nową nawierzchnię asfaltową,
 • odtworzono pobocza o szerokości do 75cm,
 • wykonano obustronne krawężniki na długości 37m.

Długość przebudowanego odcinka wyniosła 1200m.

Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedin" Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski.

Źródła finansowania:

 • Fundusz Dróg Samorządowych: 306 004,00 zł
 • Środki własne Gminy Sadkowice: 76 501,00 zł
 • Łączny koszt inwestycji wyniósł: 382 505,00 zł
 • tablica na stronę

50 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Sadkowice

Gmina Sadkowice otrzymała 50 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach.

 • 50 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Sadkowice
 • 50 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Sadkowice
 • DSC_0021
 • DSC_0020
 • DSC_0003
 • Zakupiony sprzęt
 • zakupiony sprzęt
 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0011
 • DSC_0013
 • DSC_0016
 • DSC_0017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudka

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudka. W ramach inwestycji wykonano wyrównanie z kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m.

Łączny odcinek przebudowy drogi to 900m.

Wykonawcą inwestycji była firma F.H.Agro-Trans, Nowe Studzianki, 97-216 Czerniewice.

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki Sołectwa Żelazna – 21.417,00 zł brutto.
Środki własne Gminy Sadkowice – 122.001,00 zł brutto.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 143.418,00 zł brutto.

 • Rudka1
 • Rudka2

Nowe piece w Zespole Szkół w Sadkowicach

W Zespole Szkół w Sadkowicach zamontowano nowe kotły centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym osprzętem technicznym. Wykonawcą inwestycji była firma P.P.H.U. W. Odrowski, 62-660 Dąbie.

Koszt inwestycji wyniósł 154.356,00 zł brutto.

 • IMG_20201106_143218
 • IMG_20201106_143158

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborze

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborze. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, podbudowie z kruszywa łamanego oraz wykonaniu poboczy na odcinku 691 m.

Źródła finansowania:

Fundusz Sołecki Sołectwa Zaborze – 13.812,00 zł brutto.
Środki własne Gminy Sadkowice – 91.353,00 zł brutto.

Inwestycja wyniosła 105.165,00 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji była firma F.H. Agro-Trans, Nowe Studzianki, 97-216 Czerniewice.

 • Zaborze1
 • Zaborze3
 • Zaborze2

Remonty dróg gminnych

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg polegające na rozłożeniu kruszywa drogowego oraz na profilowaniu oraz wykonaniu spadków poprzecznych na odcinkach o łącznej długości 5.215 m w następujących miejscowościach:

Pilawy, Rzymiec, Studzianki, Lutobory, Gacpary, Celinów, Gogolin, Bujały, Rokitnica Kąty, Kaleń, Nowy Kaleń, Trębaczew, Kłopoczyn, Lipna, Sadkowice.

Wykonawcą remontów była firma F.P.H.U ,,TRANSBET” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów, 96-232 Regnów.

Koszt remontów wyniósł 63.500,00 zł brutto.

 • Trebaczew2
 • Trębaczew1

Przebudowa drogi gminnej w Nowych Szwejkach

Zakończono inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej Nowe Szwejki – Rzymiec. Przebudowa polegała na wykonaniu wyrównania istniejącej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej i odtworzeniu poboczy na długości 649 m.

Źródła finansowania:

Fundusz Dróg Samorządowych – 161 276,00 zł
Środki własne Gminy Sadkowice – 40 319,29 zł

Łączny koszt inwestycji wyniósł:    201 595,29 zł

 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. Z o.o., 26-434 Gielniów.

 • szweki
 • NoweSzwejki1
 • NoweSzwejki2
 • Nowe Szwejki3

Przebudowa drogi w miejscowości Władysławów

Zakończyły się prace polegające na przebudowie drogi w miejscowości Władysławów.

Prace polegały na przeprofilowaniu istniejącej jezdni wraz z zagęszczeniem na długości 995 m. Ułożeniu warstwy z mieszanki betonowej o szerokości 4,0 m oraz wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m.

Źródła finansowania :

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 21.530,00 zł brutto
Fundusz Sołecki Sołectwa Lubania – 21.330,00 zł brutto
Środki własne Gminy Sadkowice – 100.420,00 zł brutto

Łączny koszt inwestycji wyniósł 143.280,00 zł brutto.

Wykonawcą była firma F.P.H.U ,,TRANSBET” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów, 96-232 Regnów

 • Władysławów1
 • Władysławów2
 • Z wami zmieniami łódzkie - logotyp

Wiejska świetlica w Nowym Kłopoczynie

Informacja

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Nowy Kłopoczyn zrealizowała  projekt o nazwie Wiejska świetlica w Nowym Kłopoczynie całorocznym miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego  na 2020 rok dla Gminy Sadkowice - w wysokości 10.000,00 zł. Udział finansowy Gminy Sadkowice w tym przedsięwzięciu stanowi kwotę 2.000,00 zł.

Dziękujemy Pani Sołtys i Mieszkańcom wsi Nowy Kłopoczyn za współpracę w realizacji projektu i wniesiony własny wkład pracy.

 • 20201023_163028
 • IMG_20201127_105158
 • -

Dotacja na zakup laptopów dla Gminy Sadkowice. Zdalna szkoła +

Gmina Sadkowice otrzymała 93.918,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła+".

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów.

Ze środków otrzymanego grantu zostało zakupionych 40 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Dzięki dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Zakup sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”  dotycząca realizacji projektu grantowego pn: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 • -
 • -

Zamówiony sprzęt dla uczniów już jest!

22 zestawy komputerowe (laptop z oprogramowaniem i słuchawki z mikrofonem) dotarły w dniu 15 kwietnia do Urzędu Gminy w Sadkowicach. Sprzęt za kwotę blisko 60 tys. zł trafi do uczniów szkół naszej Gminy.

Gmina Sadkowice złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o przyznanie grantu, w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego. Przyznano nam środki w wysokości 59.254,02 zł. na zakup 22 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Sadkowice.

Gmina Sadkowice otrzymała grant na zakup laptopów

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, Gmina Sadkowice złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o przyznanie, w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, grantu na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o przyznaniu grantu w wysokości 59.254,02 zł. na zakup 22 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Sadkowice.

Budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice

Dzięki staraniom Pani Wójt Karoliny Kowalskiej, Gmina Sadkowice uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice” .

W dniu 3 marca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Tomasza Szymańskiego, podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem, reprezentującym Samorząd Województwa Łódzkiego, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowych w Gminie Sadkowice”.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Sadkowice oraz rozwój infrastruktury technicznej, poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Zaborze, Nowy Kłopoczyn, Kłopoczyn i Lubania.

Otrzymane dofinansowanie wynosi 1 998 731,00 zł tj. do 63,63% netto poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach.