Informacje i komunikaty

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXIX Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 26 kwietnia 2024 r. (piątek) na godz. 12:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalność i Wójta w okresie między sesjami.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.        

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

 

  • autor: Katarzyna Wójcik, data: 2024-04-19

Wstecz