Ogłoszenia LGD "Kraina Rawki"

Zapraszamy do udziału w Konkursie  „Najpiękniej Umajone”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców, sołectwa i organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie  „Najpiękniej Umajone” na najpiękniej ozdobione przydrożne kapliczki i krzyże, które stanowią nieodłączny elementem krajobrazu polskiej wsi.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres biuro@krainarawki.eu  lub dostarczyć do siedziby LGD "Kraina Rawki" do 17 maja 2024 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Szczegóły udziału w konkursie  na stronie: https://www.krainarawki.eu/zapraszamy-do-konkursu-najpiekniej-umajone/

  • Zapraszamy do udziału w Konkursie  „Najpiękniej Umajone”

Nowy konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2024”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków w nowym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2024”.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. Szczegóły Konkursu na stronie: https://www.krainarawki.eu/nabor-wnioskow-na-dzialaj-lokalnie-2024/

W związku z naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom konkursu „Działaj Lokalnie”.

Harmonogram spotkań:

18 kwietnia 2024 r. godz. 16.00 Jatki Miejskie w Rawie Mazowieckiej (ul. Mickiewicza 13, 96-200 Rawa Mazowiecka)

19 kwietnia 2024 r. godz. 16.00 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej (ul. Jana Pawła II 2, 96-230 Biała Rawska)

23 kwietnia 2024 r. godz. 16.00 Siedziba Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonując pod numer telefonu 695 700 565 lub wysyłając informacje na adres odl@krainarawki.eu

  • Logo LGD Krainy Rawki

Umowa na Lokalną Strategię Rozwoju podpisana

Przedstawicie LGD „Kraina Rawki” w dniu 6 marca 2024 r. podpisali umowę na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i tym samym stowarzyszenie rozpoczyna nowy okres programowania. O dotacje będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, rolnicy oraz mieszkańcy planujący uruchomić własną działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie  https://www.krainarawki.eu

Artykuł z podsumowaniem LSR na lata 2014-2020

Fundusze unijne zmieniają polską wieś. Pomagają w tym organizacje takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", która aktywnie od 2006 roku działa w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

Na przestrzeni ostatnich 7 lat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" pozyskało ponad 11 milionów złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją obszaru, wzmacnianiem kapitału społecznego oraz budową i modernizacją infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Dzięki takiemu wsparciu mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” mają szansę wpływać na aktywizację i rozwój swoich małych ojczyzn. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem podsumowującym działania LGD „Kraina Rawki” przeprowadzone w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

https://lsrkrainarawki.my.canva.site/podsumowanie 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kraina Rawki

Drodzy mieszkańcy Gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek oraz Miasta Rawa Mazowiecka,

Już po raz trzeci w 16-letniej historii istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" przystępujemy do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument Lokalnej Strategii Rozwoju. W poprzedniej perspektywie unijnej 2014-2020 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy na naszym obszarze ponad 8 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Zapraszam zatem do włączenia się w prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Rawki" na lata 2023-2027. Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa łódzkiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i inicjatyw, które wpłyną na rozwój Naszego Regionu oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety oraz przygotowanie fiszki projektowej. Zawarte w nich dane, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez LGD „Kraina Rawki” rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. M.in. na podstawie wniosków uzyskanych z analizy ankiet zostaną określone cele i kierunki działań LGD „Kraina Rawki”.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów.

Zależy nam abyście Państwo włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych. Państwa odpowiedzi i pomysły zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd LGD „Kraina Rawki”

 

Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=49e101c0&b=fd1315e8a&c=740f09be

Fiszka projektowa: https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e80baa1f&b=fd1315e8a&c=740f09be&d=1

 Dokumenty można składać:

  1. Ankiety poprzez wypełnienie formularza online.
  2. Wypełnione on-line, wydrukowane i podpisane ręcznie fiszki drogą elektroniczną na adres: biuro@krainarawki.eu
  3. Pocztą tradycyjną na adres: LGD "Kraina Rawki", Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu do LGD).
  4. Osobiście w biurze LGD.

Termin składania dokumentów do 31 października 2022 roku do godziny 18.00