Klęska gradobicia

Informacja ARiMR

Agencja uruchomi pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie może być uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o taką pomoc będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR, ale dopiero po wejście w życie wymienionego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów. O terminie rozpoczęcia przyjmowanie takich wniosków poinformujemy niezwłocznie.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, wnioski o takie wsparcie będzie można złożyć do 5 grudnia. Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór takiego wniosku - otwórz

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kolejne-srodki-na-pomoc-dla-producentow-rolnych-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atm.html

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynoszą:
  1. 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym  owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę (450 zł na 1 ha dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych).
  2. 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%;

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf 78,83 kB)

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa-kopiuj-1.html

Stanowisko Ministra Rolnictwa

Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku gradu w drzewach owocowych

Spotkanie z posłem na Sejm RP Mirosławem Maliszewskim

Na zaproszenie pana Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Pietrzaka i pani Wójt Karoliny Kowalskiej oraz prezesa Oddziału Związku Sadowników RP Waldemara Olborskiego odbyło się spotkanie mieszkańców z posłem na Sejm RP Mirosławem Maliszewskim. Podczas spotkania mieszkańcy zobowiązali posła do działań. Przedstawiamy pismo pana posła:

„Klęska gradobicia, która kilka tygodni wyrządziła ogromne szkody w tysiącach gospodarstw sadowniczych miała tragiczne skutki. Zniszczeniu uległy nie tylko tegoroczne plony, ale często całe drzewa i krzewy. Dla tych, którzy nie mieli ubezpieczonych upraw pomocą mogą być środki w ramach PROW z działania potocznie nazywanego "126", czyli "Przywracanie potencjału produkcyjnego...". Warunkiem otrzymania ewentualnej pomocy ( przepisy jeszcze nie weszły w życie) jest oszacowanie strat. Zwłaszcza istotne jest wykazanie strat w środkach trwałych, czyli np. zniszczenia drzew i krzewów, porwane siatki i  osłony, uszkodzone linie do nawadniania, potłuczone szklarnie i porwane tunele foliowe. Pierwsza niezbędną czynnością jest oszacowanie strat przez komisje powoływane przez Wojewodów na wniosek Wójtów i Burmistrzów. Co prawda w niektórych gminach szacowanie już się odbywa, ale nie są do końca jasne zasady wyliczania strat. Szczególnie niejasna sytuacja jest w województwie łódzkim i niektórych gminach w innych województwach. Związek Sadowników RP natychmiast po otrzymaniu tych informacji podjął interwencję. W ubiegłym tygodniu Prezes Związku, poseł Mirosław Maliszewski rozmawiał o tym z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem i poruszył temat na Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymał zapewnienie, ze Wojewodowie otrzymają natychmiast sygnał do wydania spójnych w całym kraju wskazówek dla Komisji szacujących straty i ,że będą też szacowane także straty w środkach trwałych (w łódzkim nie chciano na to pozwolić). Daje to szanse na spełnienie wymagań nowego, przyszłego działania"126" , co dla wielu gospodarstw jest jedyną szansą otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty przez tych, których tak mocno dotknął grad.

Poseł Maliszewski poruszył też temat innych zasad ubezpieczania  upraw od gradu w rożnych rejonach Polski i opóźnionego szacowania strat przez firmy ubezpieczeniowe. W tej sprawie odbędzie się w najbliższym czasie jego spotkanie z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Miejmy nadzieję, ze te działania zakończą się pomyślnie. Warto w tym miejscu podziękować pani Wójt, pracownikom Urzędu wszystkim działaczom Związku Sadowników RP, którzy niemal każdego dnia biorą udział w szacowaniu strat w gospodarstwach i na bieżąco reagują na pojawiające się problemy. Dziękujemy pani Wójt i Radnym Rady Gminy za dobrą współpracę.

 Dobrze, że taka organizacja jak Związek Sadowników istnieje i skutecznie pomaga polskim sadownikom. 

Informacja

Dotycząca szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem gradobicia w dniu 11 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane wystąpieniem gradobicia w dniu 11 lipca 2016 r., mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód.

Wnioski można składać do wtorku, 26 lipca 2016 r. Druki wniosków dostepne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016.

Pisma do Ministra Rolnictwa

Korespondencja Wicewojewody Łódzkiego do Ministra Rolnictwa dotycząca szacowania strat po wystąpieniu gradu i huraganu.

Odpowiedź na na pismo w sprawie szacowania strat w środkach trwałych

Odpowiedź na pismo Urzędu Gminy w Sadkowicach wysłane z polecenia Pani Wójt Karoliny Kowalskiej w sprawie szacowania strat w drzewach po wystąpieniu gradobicia.

Informacja

Dotycząca szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem gradobicia i huraganu w dniu 17 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane wystąpieniem gradobicia i huraganu w dniu 17 czerwca 2016 r., mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód.

Wnioski można składać od środy, 22 czerwca 2016 r. do piątku, 1 lipca 2016 r. Druki wniosków dostepne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016.