Inwestycje - rok 2015

Zakończona przebudowa drogi w Bujałach

Zakończyła się przebudowa drogi  gminnej Nr 113207E  w miejscowości Bujały. Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 598 905,46 zł. Środki własne wyniosły 149 727,10 zł – środki Powiatu Rawskiego – 149 726,36 zł – dotacja z województwa – 299  452,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: remonty przepustów i odtworzenie rowów, podbudowę jezdni i skrzyżowań, na części drogi położono nową nawierzchnię jezdni, krawężniki jezdni , ściek betonowy, pobocza utwardzono kostką. Wykonano zjazdy  do posesji z kostki betonowej i bitumiczne, pobocze z destruktu jak również oznakowanie  pionowe i poziome oraz częściowe oświetlenie uliczne.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przystanek autobusowy we Władysławowie

W dniu 12.11.2015r. przy drodze powiatowej 4128E Olszowa Wola - Broniew przy miejscowości Władysławów na zlecenie Gminy w Sadkowicach została zamontowana wiata autobusowa. Wiata ochroni przed wiatrem, deszczem, i śniegiem  podróżujących, którzy czekają na przyjazd autobusu. Wiatę „Atena” zamontowała firma „BIN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 12  87- 700 Aleksandrów Kujawski.

Koszt wiaty wyniósł 2 829,00 zł, koszt przygotowanego podłoża pod wiatę z betonu B20 wyniósł 700,00 zł.

 • -
 • -

Utwardzenie i ogrodzenie parkingu w Lubani

Zakończono inwestycję polegającą na „utwardzeniu terenu na działce o nr ew. 235, obręb Lubania”. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z destruktu bitumicznego – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. O łącznej powierzchni 450 m2.Inwestycja wyniosła 9126,60 – wykonała ją firma Usługi Rolnicze i Budowlane Konserwacja Dróg i Wodociągów Transport Towarów i Handel HENRYK GOS, 96-232 Regnów 10.

Dotatkowo Gmina wykonała ogrodzenie terenu we własnym zakresie.

Zakończony remont kapliczki w Kaleniu

W dniu 16  września  2015 roku Komisja powołana przez Wójta Gminy  przy udziale Inspektora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura Skierniewice dokonała odbioru prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice – Kaleń . Prace zostały wykonane   zgodnie  z programem prac konserwatorskich wskazanym w zapytaniu cenowym z dnia 10 czerwca 2015 roku oraz zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi  Delegatura Skierniewice z dnia 17.01.2014 roku  pismo WUOZ-SK-B.5144.3.2014.GM.

Po dokonaniu  poprawek wskazanych  Wykonawcy w dniu 18 sierpnia 2015 roku, Komisja dokonała odbioru ww. prac bez uwag.  Prace konserwatorskie wykonano zgodnie ze sztuką konserwatorską oraz stosowanymi współcześnie metodami i materiałami konserwatorskimi.

 • -

Utwardzenie terenu przy ZS Sadkowice

W dniu 31.08.2015 r. zakończono inwestycję polegającą na „Utwardzeniu terenu ZS w Sadkowicach”.

W ramach inwestycji wykonano chodniki z kostki brukowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 426 m2. Utwardzono również teren o powierzchni 1067 m2 betonową kostką brukową, dodatkowo ułożony został chodnik z kostki rozbiórkowej o powierzchni 114 m2. Wykonana została również podbudowa z destruktu bitumicznego na obszarze 416 m2.

Wykonawcą inwestycji była firma: Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH. Kwota inwestycji wyniosła: 176.397,53 zł

 • -
 • -

Przebudowa drogi w Przyłuskach

W dniu 31.08.2015 r. zakończono inwestycję polegającą na „Przebudowie drogi w Przyłuskach”. Przebudowę wykonano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 1140 m.
Wykonawcą była firma EUROVIA Polska Spółka Akcyjna. Kwota inwestycji wyniosła 130.777,57 zł.

 • -
 • -

Utwardzenie terenu przy ZS w Sadkowicach

W dniu 10.08.2015 r. po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sadkowice a firmą:  Giermakowska  ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH z siedzibą w Łęgonicach Małych, dotycząca „Utwardzenia terenu przy Zespole Szkół w Sadkowicach”. Prace polegać będą na wykonaniu parkingu z kostki brukowej. Wartość zadania: 176.397 zł.

Boisko do piłki siatkowej

Uporządkowany został teren boiska piłki siatkowej w Sadkowicach (obok stawu) oraz została zakupiona nowa siatka. Zapraszamy do korzystania z odnowionego obiektu.

 • -

Przebudowa drogi w Przyłuskach

W dniu 03.08.2015 r. w związku z przetargiem nieograniczonym została podpisana umowa  pomiędzy Gminą Sadkowice a firmą EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, dotycząca "Przebudowy drogi w miejscowości Przyłuski". Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego o grubości 20 cm na odcinku 1140 m.  Koszt realizacji inwestycji 130.777,57 zł, termin zakończenia zadania do 31.08.2015 r.

Przebudowa drogi w Bujałach

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 23.07.2015 r. Gmina Sadkowice podpisała umowę nr 181/2015 z firmą STRABAG sp z o.o ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków na inwestycję "Przebudowa Drogi Gminnej Nr 113207E w miejscowości Bujały" na kwotę 592.705,46 zł. Czas realizacji do 30.09.2015 r.

Umowa na remont zabytkowej kapliczki

W wyniku postępowania ofertowego w dniu 30 czerwca 2015 roku Gmina Sadkowice podpisała umowę z firmą „Nowe Media” Sp. z o.o. 26-110 Skarżysko – Kamienna na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice - Kaleń. Prace konserwatorskie wykonywane będą pod nadzorem Konserwatora Zabytków w Skierniewicach.
Wartość  prac konserwatorskich 11.193 zł., w tym udział mieszkańców wsi Kaleń w kwocie 2.680 zł.

 

Będziemy remontować następną drogę

W dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisała umowa pomiędzy Gminą Sadkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa  dotycząca dofinansowania budowy drogi.

Gmina zostały przyznane środki z budżetu województwa w kwocie 30260 zł na przebudowę drogi w miejscowości Przyłuski, o długości 1,14km.

Zakończyliśmy kolejne wodociągi

Zakończono realizację II etapu operacji realizowanej przez Gminę Sadkowice pod tytułem „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci wodociągowych w gminie Sadkowice”. W ramach etapu wykonano zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna etap I cz.2 i etap III” polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Gacpary, Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia, Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie, Szwejki Małe  i Gośliny. Ogólna długość wykonanej sieci wodociągowej wynosi  20 139 m.  Zostały wykonane również 93 przyłącza w części kwalifikowalnej o łącznej długości 1 568 m. Wartość wykonanych robót: 1 599 000,00 złotych.

W styczniu br. zakończono „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń”. Na terenie stacji wybudowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m3 każdy, wykonano renowację studni i zamontowano nowy zestaw hydroforowy oraz wymieniono instalacje międzyobiektowe. Wartość wykonanych robót: 707 334,87 złotych.

Do II etapu realizacji operacji Gmina Sadkowice uzyskała dofinansowanie w wysokości      

 1 300 000,00 złotych  z ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W związku z powyższym w  dniu 16 lipca 2015 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Sadkowice został podpisany aneks do umowy dotyczący urealnienia kwot zawartych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej Gminie na budowę wodociągu.

Utwardzenie terenu w Lubani

Gmina Sadkowice będzie wykonywała inwestycję polegającą na utwardzeniu terenu obok budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w miejscowości Lubania. W dniu 02.07.2015 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sadkowice zamieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące ww. inwestycji. Zgłosiła się tylko jedna firma: Usługi Rolnicze i Budowlane Konserwacja Dróg i Wodociągów Transport Towarów i Handel HENRYK GOS, 96-232 Regnów 10. W związku z brakiem innych ofert inwestycję wykonywać będzie wymieniona firma.

 • -