OSP Lutobory

Zakończenie projektu wyposażenia OSP w Lutoborach

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach otrzymała środki unijne w wysokości 49 763,68 zł w ramach PROW na lata 2007-2013 - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

OSP w Lutoborach złożyła, poprzez Lokalną Grupę Działania Kraina Rawki, wniosek o dofinansowanie pn. „Poprawa jakości życia poprzez wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoborach”, w listopadzie 2013 r. Pozytywna ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, pozwoliła na rozpoczęcie prac modernizacyjnych i zakupu wyposażenia. Dostawy rozpoczęły się w maju br. W lipcu 2014 r. OSP w Lutoborach złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność.

Wartość zadania ogółem: 62 205,39 zł

Środki własne OSP w Lutoborach: 12 441,71 zł.

 

Postęp prac modernizacyjnych. fot. Adam Bińkiewicz

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach pozyskała środki unijne w wysokości 49 763,68 zł na operację pn. „Poprawa jakości życia poprzez wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoborach”.

Wartość zadania ogółem: 62 205,39 zł

Środki własne OSP w Lutoborach: 12 441,71 zł.