Zbiorniki bezodpływowe

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

Obowiązek Mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Sadkowice informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010,2020 z 2020 r.poz.150.)  gmina ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Sadkowice zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji

Wypełnione zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) proszę dostarczyć do pokoju nr 9, I piętro, Urzędu Gminy Sadkowice (osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu luba też za pośrednictwem sołtysa) w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy Sadkowice, pok. Nr 3, u sołtysa oraz na stronie internetowej www.gminasadkowice.pl w zakładce wzory pism urzędowych.

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Sadkowice zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166.)

Podmioty posiadające zezwolenie

 

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sadkowice

Lp.

Dane przedsiębiorcy

REGON

Przedmiot zezwolenia

Okres ważności zezwolenia lub data jego cofnięcia

1.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

USŁUGI KOMBAJNEM

Jan Piętara

Nowy Regnów 37

96 – 232 Regnów

750214453

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

01.08.2018 r. - 31.07.2028 r.

2.

Usługi Asenizacyjne – Transportowe „TORINO”

Grażyna Janicka

Babsk ul. Leśna 15/4

96-200 Rawa Mazowiecka

750807800

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

10.08.2021 r. - 10.08.2031 r.

3.

Zakład Usług Komunalnych

Pl. O. H. Koźmińskiego 4A

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

142704544

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

01.10.2019 r. - 01.10.2029 r.

4.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka

100501130

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

08.11.2022 r. - 08.11.2032 r.

5.

AG LUTEK,
Andrzej Grzywacz Pobiedna 21, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą

979173989

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice 02.12.2021 r. - 2.12.2031r.

6.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MISZKANIOWEJ

Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska

750250383

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

28.02.2023 r. - 28.02.2033 r.

7.

BIMA, Mariusz Robert Górski, Zagórze 12 96-200 Rawa Mazowiecka

750436633

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

22.03.2023 r. - 22.03.2033 r.

8.

APOLLO, Piotr Aleksandrzak ul. Solidarności 1/65, 96-200 Rawa Mazowiecka

523546665

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

31.03.2023 r. - 31.03.2033 r.

9.

Solution, Sławomir
Pawlak, Regnów 39,96-232 Regnów

526539401

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice

13.12.2023 r.-
13.12.2033 r.