Deklaracje

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Kto powinien wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Formularz deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

  • Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sadkowicach lub
  • Przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice lub
  • przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Sadkowicach za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Należy pamiętać, że w przypadku:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

właściciel nieruchomości winien w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, czyli złożyć kolejną deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Dane te są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania/wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację wygaszającą obowiązek ponoszenia opłaty.