Aktualności

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 maja 2023 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sadkowice Nr LVII/328/2023 z dnia 14 marca 2023 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 maja 2023 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi:

 • 21,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
 • 18,90 zł – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, natomiast bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym;
 • 42,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Numer rachunku bankowego dla wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej o/Sadkowice:
78 9291 0001 0035 8648 2000 0320

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR. Czynny jest w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00. Do PSZOK można przywieźć następujące rodzaje odpadów:

 1. odpady zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący z palenisk domowych;
 2. przeterminowane leki i chemikalia;
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 4. zużyte baterie i akumulatory;
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. zużyte opony (max. do rozmiaru 1200 mm) – do 8 sztuk od właścicieli nieruchomości;
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe – do 0,5 m3 nieruchomości na rok;
 8. odpady tekstyliów i odzieży;
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 10. odpady niebezpieczne.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi, tylko np. z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Przypominamy, że odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej nie są odpadami komunalnymi i należy je zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że od 1 maja 2019 r. firmą odbierającą odpady z terenu Gminy Sadkowice jest firma P.P.H.U. „DREWBUD” Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Sadkowice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR. Punkt czynny w pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. 8.00 – 14.00.

Odpady z PSZOK odbierane są przez: „DREWBUD” P.P.H.U. Kazimierz Budek, Komorów 48, 96-214 Cielądz.

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Sadkowice w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Sadkowicach lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice lub e-mail: ug@gminasadkowice.pl w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Druk ankiety można pobrać poniżej i w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.