Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice

 • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
 • http://www.efs.gov.pl

http://www.kapitalludzki.gov.pl/                  http://www.efs.gov.pl/

Projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice" realizowany jest w czterech szkołach podstawowych:

 •     w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Sadkowicach,
 •     w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Lubani,
 •     w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie,
 •     w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-III, łącznie 189 dzieci.

Głównym celem projektu jest "wyrównanie szans edukacyjnycvh poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci".

Zajęcia prowadzone będą w I i II semestrze roku szkolengo 2012/2013.

Cele szczgółowe projektu:

 1. Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Sadkowice oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mozliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 2. Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Sadkowice aktywizujących metod nauczania poprzez doposażenie placówki w potrzebne pomoce w okresie realizacji projektu.
 3. Zminimalizowanie trudności w nauce dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez udział w zajęciach dodatkowych;
 4. Podniesienie sprawności ruchowej oraz wydolności organizmu uczniów poprzez udział w ćwiczeniach gimnastyki korekcyjnej, ćw. usprawniających ruchowo i zajęciach na basenie.
 5. Rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań uczniów SP poprzez realizację zajęć dodatkowych.