Pożytek publiczny

Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2022-09-22

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice, złożona przez Fundację Obudźmy Nadzieję

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2022-08-29

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Aadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2022-02-28

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2021-12-09

Ogłoszenie o złożeniu oferty

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2021-09-22

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2021-02-26

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice , złożona przez  Fundację Obudźmy Nadzieję .

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Fundacji Obudźmy Nadzieję   na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice .

Sadkowice dn. 05.02.2021 r

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2021-02-05

Informujemy, że w dniu 2 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice  złożona przezFundację Obudźmy Nadzieję .

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Fundacji Obudźmy Nadzieję   na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice.

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2020-07-09

Informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej, złożona przez  Akademię Piłkarską Sadkowice .

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, z 2020 r. poz.284 ), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  Akademii Piłkarskiej Sadkowice  na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Tytuł zadania publicznego: Organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i  młodzieży szkolnej .

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2020-03-20

Informujemy, że w dniu 19 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ZAPISKI Z OKUPACJI- REALIZACJA DRUGIEGO ODCINKA MINISERIALU pt. „Poza prawem” złożona przez Fundację „Generator Kultury”.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, z 2020 r. poz.284 ), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Fundacji „Generator Kultury” na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: ZAPISKI Z OKUPACJI- REALIZACJA DRUGIEGO ODCINKA MINISERIALU pt. „Poza prawem”

 
 
 

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2020-03-20

Ogłoszenie

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2020 r.

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2019-11-06

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 września 2019 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2019-09-16

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zapiski z okupacji realizacja filmu dokumentalnego” złożona przez Fundację „Generator Kultury”.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Fundację „Generator Kultury” na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń;
3) na stronie internetowej.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: Zapiski z okupacji realizacja filmu dokumentalnego

 • autor: Fundacja Generator Kultury, data: 2019-06-18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2019 r.

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2018-12-05

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2018-10-23

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2018 r.

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2017-10-23

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2017-09-01