Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 24 maja 2024 r. (piątek) na godzinę 10:00 - w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalność i Wójta w okresie między sesjami.
 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2024–2037.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sadkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Sadkowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Sadkowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/335/2023 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszaru wsi Sadkowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/336/2023 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragment obszaru wsi Paprotnia.
 19. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sadkowice za 2023 rok. 
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem 
Przewodniczący Rady 
Krzysztof Stańczak 

 • autor: Katarzyna Wójcik, data: 2024-05-17

Wstecz