Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 2 sierpnia 2023 r. (środę) na godzinę 10:00 - w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2023–2036.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Sadkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

 

 

 • autor: Katarzyna Wójcik, data: 2023-07-28