Wybory do Sejmu i Senatu 2023

Postanowienie Nr 69/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 11 października 2023 r.

  • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2023-10-11

Postanowienie Nr 68/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 11 października 2023 r.

  • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2023-10-11

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami

  • autor: Katarzyna Wójcik, data: 2023-10-10

Informacja w sprawie bezpłatnych dowozów wyborców

Informacja w sprawie bezpłatnych dowozów wyborców do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 na terenie Gminy Sadkowice

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu w dniu wyborów

Przypominamy że Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z  miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, oraz transportu powrotnego z lokalu.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza właściwemu wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów to jest  do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 18 września 2023 r.

  • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2023-09-18

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  • autor: Wójt Gminy Sadkowice, data: 2023-09-05

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  • autor: Państwowa Komisja Wyborcza, data: 2023-08-28

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2023-08-28

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I i Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II, data: 2023-08-28

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  • autor: Prezydent RP , data: 2023-08-08