Straty w uprawach

Susza 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1350), które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, informujemy, iż:

 1. Podstawa oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez rolnika, producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą".
 2. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.
 3. Aplikacja umożliwia oszacowanie szkody również po zbiorach.
 4. W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisje gminna, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie.
 5. Wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) w Urzędzie Gminy w Sadkowicach (pokój nr 8) w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy), nie później niż do 15 września 2023 r. Komisja gminna nie będzie szacowała strat suszowych w uprawach, które zostały już zebrane.
 6. Raport sporządzony przez komisje nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.
 7. Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:
  • Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym,
  • Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2023),
  • zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  • Dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2023.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 815 61 91 wew. 37.