2020

Wnioski o szacowanie strat po przymrozkach wiosennych

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych od 18 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Uwaga! Jeżeli w gospodarstwie wystąpiły szkody w uprawach truskawek i czereśni – wnioski należy złożyć do 26 czerwca 2020 r. 

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Wnioski pomagają wypełniać pracownicy ODR-u w Rawie Mazowieckiej al. Konstytucji 3 Maja 22, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46-814-28-46.

Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski wraz z załącznikami zawierające dane zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2020 r.

Wypełnione i podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Przy składaniu wniosku prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią, a w szczególności obowiązkowe używanie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do urzędu.

Więcej informacji pod numerem tel.: 46-815-61-91 wew. 39.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że przygotowuje się do wszczęcia procedury szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych tegorocznymi przymrozkami wiosennymi. Wobec czego prosi rolników o przekazywanie informacji o skali i stopniu szkód na terenie gminy, telefonicznie 46 815 61 91 wew. 39, do dnia 8 czerwca.

Wszelkie informacje dot. szacowania strat w uprawach będą umieszczane na stronie www.gminasadkowice.pl w zakładce > Klęski spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi > 2020.

Wójt Gminy Sadkowice
/-/ Karolina Kowalska